Izgradnja obilaznice naselja Ložišća na otoku Braču

  • Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
  • Izvođač: Zajednica gospodarskih subjekata STRABAG d.o.o. (52,59%) / STRABAG AG (47,41%)
  • Glavni projektant: Pejo Brica, dipl.ing.aedif., Trafficon d.o.o. Zagreb
  • Vrijednost ugovora: 4.23 mio EUR; - 31.281.568,65 kn
  • Rok izvođenja radova: 04/2019 – 10/2020
  • Planirani završetak roka izvođenja 06/2020

Obilaznica naselja Ložišća započinje na državnoj cesti D114 sjeverno od naselja Gornja Bobovišća u smjeru Ložišća, a završava ponovnim priključkom na D114 iznad Uvale Vičja Luka u smjeru Supetra.

Ovim projektom predviđena je izgradnja prometnice za dvosmjerni mješoviti promet, sistematizirane u 3.kategoriju. Dužina obilaznice iznosi 1560 m, a obuhvaća radove na trasi i odvodnji, geotehničke radove, radove na objektima, prelaganje vodova, telekomunikacijsku kanalizaciju i radove na krajobraznom uređenju. Početak obilaznice je u Gornja Bobovišća u pravcu sjeverozapada, a završetak obilaznice je u Vičjoj luci. Na predmetnoj dionici planirano je izvesti i tunel „Korito“ u dužini cca. 190m.

TUNEL „KORITO“
Portal "A" : u stac. 1 + 200.00 :Haps = 30.497 m
Portal "B" : u stac. 1 + 390.00 : Haps = 29.592 m
Duljina tunelske cijevi Ls = 190.00 m
Visinska razlika u stac. portala :Hp = 0.905 m
Najveća visina nadsloja : Hn = 30.00 m

TRASA
Iskopi 21.000,00 m3
Nasip s materijalom iz trase: 42.000,00 m3
Nasip s materijalom iz nabave 15.000,00 m3
Gabionski zidovi 1100 m3
AB Objekti (3x4m): Propust 2 - 46,19 m, Propust 3 - 37,00 m; Propust 4 - 35,00Na web stranici objavljen na 09.01.2020 - Posljednji objavljeni na 09.01.2020 16:02:42